Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching
Life Leadership Coaching
LiLeC
Share to Facebook
----
Share to Twitter
7
Mail
----
Send to Google
----
More...
 
__
Kurser
Kurser

Life Leadership Coachings kurser:

Kurserna behovsanpassas. Tid och utformning efter beställning.
Kurslokal kan vara på er arbetsplats eller i en inhyrd lokal.

Innehållsförteckning - Via de röda länkarna kommer du direkt till kursbeskrivningarna.

  E-kurser

Självstudiekurser över webben. Finns i web-shopen.

  ETT Eliminera TidsTjuvarna, arbeta smartare, få energi över.
  Kommunicera Träning i Basal Kommunikation, en modell för att skapa dialog.
  Personkemi Att utforska olikheter och kunna se dem som tillgångar.
  Mitt Uppdrag Att formulera din personliga Vision och ditt personliga Uppdrag.
     

_ETT

_Eliminera TidsTjuvarna. En kurs i Personlig Effektivitet.
X
X

ETT

Jobba smartare
Med personlig effektivitet menas här inte att arbeta snabbare, eller tuffare. Effektiviteten i arbetet sänks, ofta utan att man är helt medveten om det, av olika ”tidstjuvar”. Dessa uppstår vanligtvis kring sådant som prioritering, planering, ärendehantering, oplanerade telefonsamtal, möten, att inte kunna koppla av arbetet när man är hemma. ETT-kursen fokuserar på dessa tidstjuvar, och innehåller ett antal konkreta förslag för hur effekten av tidstjuvarna kan minskas eller ibland till och med elimineras.

Ineffektivitet skapar stress
Stress på arbetet försöker vi ibland att hantera genom ”stresshantering” och det finns många kurser om detta. Dessa är ofta mycket bra och nödvändiga. Dock fattas ibland en viktig komponent: att minska stressen genom att arbeta effektivare och utveckla sin personliga effektivitet.

Lagom stress
Uppföljning av dem som gått denna kurs visar att för många behövs inte ytterligare utbildning i stresshantering. Stressen har minskat till ”positiv stress”, det vill säga den ”lagom” press vi behöver för att arbetet ska kännas som en utmaning och vara utvecklande.

Kursupplägg
Kursen skräddarsys efter behov, men omfattar normalt för varje deltagare ett allmänt undervisningsmöte à 3 timmar (max 50 personer) plus två gruppmöten à 2 timmar (max 10 personer).
Hur många undervisningsmöten och gruppmöten som behövs bestäms av totala antalet deltagare.

 

Pris: 6000 kr+moms per undervisningsmöte, 4000 kr+moms per gruppmöte. Kostnad för kurslokal tillkommer, om extern lokal används.

Antal deltagare: Maximum 50 på undervisningsmöten, max 10 på gruppmöten.


Kursen ETT finns nu också som självstudiekurs.

E-bokens mini-kurs är förstås inte organisations- eller individ-anpassad, vilket ovanstående kurs är, men den kan vara fullt tillräcklig för den som på egen hand vill skapa nya strategier för att bli mer fokuserad och därigenom effektivare i sitt arbete.
__________________________________
Titta på ett utdrag.

E-kurs
Pris 65 kr
Upp

_Kommun-
_________ icera

_Träning i Basal Kommunikation, en modell för att skapa dialog.
Basal Kommunikation

Kursen förmedlar kunskaper om verbal och ickeverbal kommunikation, kommunikationsnivåer. Den innehåller också praktisk kommunikationsträning, förhandlingsmetoder och samarbete.

Basal Kommunikation

Kursen går på djupet med vad som faktiskt händer när vi kommunicerar, framför allt vad vi är omedvetna om. Detta inkluderar ordval, röstkvalitet, minspel, kroppsrörelser, kroppsställning, muskeltonus, förändringar i hudfärg, ögonrörelser, etc.

Ett nytt koncept för kommunikation – Basal Kommunikation – lärs ut via teori och praktiska övningar. Övningarna sker i grupper om tre, där man turas om att kommunicera i par plus ha en observatör.

Kommunikationsnivåer

Basal Kommunikation bygger på en modell där kommunikation tänks ske på fyra nivåer:

  • Nivå 1: Beteendenivån. Den observerbara delen av kommunikationen. Beteende inkluderar talet plus all icke-verbal kommunikation. Konflikter uppstår i allmänhet på denna nivå.

  • Nivå 2: ”Jag vill...”. Den nivå där jag är medveten om vad jag vill. Borde stämma med beteendet, men gör inte alltid det. Även om jag själv vet vad jag vill, men inte förmedlar det, kan det bli missförstånd.

  • Nivå 3: ”Jag behöver...”. Den nivå där jag kan bli medveten om vad jag behöver i en viss situation. Borde stämma med nivåerna över, men gör ibland inte det, eftersom jag inte alltid är medveten om mina behov.

  • Nivå 4: Basbehov. Exempel på basbehov är föda, värme, sömn, fysiskt trygghet, psykologisk trygghet, kärlek, bekräftelse, mening, att få ge. Vi är inte alltid medvetna om dessa. Våra inre föreställningar om huruvida våra basbehov möts eller inte möts styr våra känslor: positiva känslor om de möts/kommer att mötas, negativa känslor om något av dem inte möts/inte kommer att mötas.

Samarbete

I kursen diskuteras när och var Basal Kommunikation kan användas. I vardagssituationer, på arbetsplatsen eller i familjen, uppstår ofta förhandlingslägen, men där vi inte inser det.
Ett koncept för framgångsrik förhandling, Basal Förhandling, gås igenom och diskuteras.

Ett annat exempel på när Basal Kommunikation är bra att använda är konfliktlösning, när vi retar oss på en annan person och hans/hennes beteende i någon återkommande situation. Via ett koncept Reframing kan man lära sig hur man kan lösa upp sådana konflikter. Metoden gås igenom, teoretiskt och i konkreta exempel.

Läs mer om Basal Kommunikation, titta på en video ->

 

Omfattning: Sex timmar med pauser.

Pris: C:a 1500 kr+moms per deltagare. Kostnad för kurslokal tillkommer, om extern lokal används.

Antal deltagare: Minimum 6, maximum 50.



Basal Kommunikation finns även som e-kurs:

E-kursen Basal Kommunikation innehåller en komprimerad men innehållsrik instruktionsbok / kurshäfte samt ett antal ljudfiler, är utformad för självstudier och/eller att användas som kursmaterial för kursledare.
__________________________________
Titta på ett utdrag.

E-kurs
Pris 450 kr
Upp

_Person-
______ kemi

_Att utforska olikheter och kunna göra dem till tillgångar.
Elementitet

Kursen är designad för arbetsteam. Vi diskuterar bland annat hur skillnader i personlighet kan påverka kommunikation och samarbete och hur dessa ibland kan orsaka missuppfattningar och konflikter.

I kursen ingår ett antal lekfulla gruppövningar runt en personlighetsmodell, Elementitet, som grundar sig på Jungiansk psykologi. Deltagarna får i uppgift att förbereda sig via ett webb-baserat personlighetstest, som ger en indikation på personlighetstyp. Denna sänds till den egna mailadressen före kursstart.

Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om dig själv och om vilken bild du ger andra.
Du kommer att kunna förstå dina arbetskamrater bättre. Ni kommer att kunna kommunicera och samarbeta bättre och mer kreativt.

Läs mer om Elementitet ->

Omfattning: Sex timmar med pauser. Pris: C:a 1500 kr+moms per deltagare.
Kostnad för kurslokal tillkommer, om extern lokal används.
Antal deltagare: Minimum 6, maximum 20.

 

Kursen Elementitet använder som utgångspunkt ett test, som utvecklats av PsykosyntesForum, och som man kan göra själv över nätet. Det tar c:a en halvtimme, och en Elementitets-profil skickas till din e-post-adress.

Pris 40 kr för obegränsat antal körningar.
Upp

_Mitt Uppdrag

_En upptäcktsresa i dig själv. Att formulera din personliga Vision och ditt personliga Uppdrag.

Mitt Uppdrag

I kursen kommer du via olika övningar (meditationer, visualiseringar, målbildsträning) och i dialog med gruppen att ledas mot att bli mer medveten om din Personliga Väg och formulera ditt Personliga Uppdrag och din Vision.

En Uppdragsbeskrivning som stämmer med dina drömmar och inre drivkrafter och som är väl utformad och förankrad, kommer att hjälpa dig i varje fas i livet att hålla fokus och rikta din energi dit den behövs.

Omfattning: 8 gånger à 3 timmar. Pris: C:a 5000 kr+moms per deltagare. Kostnad för kurslokal tillkommer, om extern lokal används.
Antal deltagare: Minimum 6, maximum 10.

Kursmaterialet finns tillgängligt som en e-kurs också.

E-kurs
Pris 650 kr
Upp

Life Leadership Coaching_